zimborex.be
Home » "Zwembad Multitabs 200g 10-Action " 6Kg

"Zwembad Multitabs 200g 10-Action " 6Kg

€ 69,50

"Zwembad Multitabs 200g 10-Action " 6Kg

€ 69,50

"Zwembad Multitabs 200g 10-Action "

200 g combitablet met 10 functies voor volledig zwembadonderhoud.

Multitabs 10-Action is de complete zwembadwaterverzorging. Met slechts één tablet houd je je water kristalhelder en hygiënisch.

Dit is de meest complete en moderne zwembadwaterbehandeling! Met een enkel product krijg je:

  1. Ontkalking
  2. Algenpreventie
  3. Bacteriostatisch
  4. Desinfectie
  5. Verduidelijking
  6. Flocculatie
  7. Spoelen (helder effect)
  8. Stabilisator
  9. Bactericide
  10. pH-stabilisatie

Voordelen:

Met onmiddellijke ingang: De bovenlaag van het tablet snel oplosbaar is en treedt onmiddellijk na toevoeging (schuimen), de onderlaag langzaam oplosbaar en water continu behandeld gedurende een langere periode!

- meest comfortabele + beste volledige verzorging met slechts één tablet

- al geportioneerd voor een goede 30 m³ water

- Reinig de dosering met een doek, plaats eenvoudig een doseervlotter, geen lange meting en hantering

- duurt twee keer zo lang als gebruikelijk (tot 14 dagen)

- ideale vakantiezorg, houdt met verminderde filterlooptijden tot 3 weken

Aanbevolen gebruik:

De voorwaarde voor een effectieve waterappel is om de pH in te stellen op 7,0 - 7,4 met een pH-reductiemiddel of pH-lift.

Toevoeging: 2 Multitabs 10 acties per 30 m³ zwembad volume ongeveer elke 14 dagen de tijd om het zwembad water toe te laten via een doseerdrijver.

Belangrijke opmerkingen:

Wegens het risico van bleekvlekken, gooi multitabs niet in het zwembad of in direct contact met chloorbestendige materialen. Als gevolg van langdurige afwezigheid of een te lage

Dosering of overmatige belasting, is het zwembadwater troebel geworden, een schokchlorering B.V.B. worden uitgevoerd met een snel oplossende chloorgranulaat.

Gebruik biociden veilig !! Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie !!

Opmerkingen:

H302 + EUH031 Schadelijk bij inslikken. Vormt in contact met zuur toxische gassen.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheid

P101 Als medisch advies vereist is, houd dan de productcontainer of het etiket bij de hand.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees het etiket voor gebruik.

P220 Verwijderd houden van zuren.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Ga door met spoelen.

P309 + P311 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die comfortabel is voor de patiënt

P405 Achter slot bewaren.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale /

 

KOOP 4 GEBINDEN EN KRIJG GRATIS EEN VLOTTER twv 10€ ER BIJ!!!!